Wijnhuis Blommaert algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1 – Identiteit van de onderneming

Wij zijn: Wijnhuis Blommaert – bvba blovan
Leupegemstraat 24/26/28 – 9700 Oudenaarde – Ondernemingsnummer BE0456287109
e-mail: [email protected] – Telefoon: 055/312088 – Fax: 055/303498

Artikel 2 – Toepassingsdomein

1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor elke transactie tussen de onderneming wijnhuis blommaert – blovan (hierna de “Verkoper”) en de consument (elke fysieke persoon of rechtspersoon die op de markt gebrachte goederen of diensten verwerft of gebruikt voor al dan niet professionele doeleinden en die een aankoopovereenkomst aangaat met de Onderneming (hierna de “Koper”) via de website www.wijnhuisblommaert.be (hierna de “website”).

2. Het door de Koper opgegeven adres moet zich in België bevinden. Wij leveren niet buiten het Belgische grondgebied.

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de Koper ten minste 18 jaar oud zijn. Indien de Koper geen 18 jaar is vragen wij hem of haar om een van de ouders of een voogd te raadplegen alvorens een bestelling door te geven.

4. Door de Internetsite van wijnhuis blommaert te gebruiken en/of er een bestelling te plaatsen aanvaardt u deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, alsook alle rechten en verplichtingen zoals ze op de Internetsite vermeld staan.

5. Deze Algemene Voorwaarden kunt u op ieder moment raadplegen op de website.

Artikel 3 – Aanbod en ontstaan van de contracten

1. De aanbiedingen en de prijzen op de Internetsite gelden zolang ze daar zichtbaar en beschikbaar zijn.

Wijnhuis Blommaert/Blovan stelt alles in het werk om de beschikbaarheid te garanderen van het hele gamma aan producten en diensten dat op de Internetsite wordt aangeboden.

Het is evenwel mogelijk dat een product niet beschikbaar is op het moment dat de bestelling wordt klaargemaakt. Onze klantendienst zal u contacteren, telefonisch of via e-mail, om af te spreken over de terugbetaling (die door middel van overschrijving zal gebeuren).

2. Waar wij gebruik maken van illustraties gaat het in principe om een getrouwe weergave van de aangeboden producten.

De producten kunnen kleine verschillen vertonen ten opzichte van die illustraties. De productillustraties zijn derhalve louter decoratief bedoeld en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

3. Om een product te kopen voegt u het toe aan uw winkelmandje. Vervolgens vult u uw persoons- en facturatiegegevens in op het formulier en u kiest ook een wijze en een plaats van levering, bij u thuis of op kantoor. Tijdens de laatste stap van het bestelproces krijgt u een samenvattende pagina te zien, waarna u gevraagd wordt om in te stemmen met onze Algemene Verkoopsvoorwaarden en om uw betaling te bevestigen door de knop met de vermelding ‘Betalen’ aan te klikken.

4. De Koper verbindt er zich toe tijdens de bestelling volledige en correcte informatie door te geven. De Koper is aansprakelijk voor elke vorm van schade die het gevolg zou zijn van foutieve, bedrieglijke of onvolledige informatie. Elke vorm van fraude of misbruik zal door Wijnhuis Blommaert/Blovan gerechtelijk kunnen worden vervolgd.

Wijnhuis Blommaert/Blovan behoudt zich op elk moment het recht voor om een gemaakte bestelling te weigeren of in te trekken en dat zonder opgave van redenen, als er aanwijzingen zijn van fraude, bedrog of een niet-conform gebruik van de website.

5. Indien u opteert voor levering zal uw bestelling volledig zijn en komt de overeenkomst tot stand, zodra wij via e-mail uw bestelling bevestigd hebben en van de uitgever van de payment provider (Mollie) de bevestiging hebben gekregen van uw transactie. Zodra de bestelling bevestigd is kan ze door de Koper niet meer worden geannuleerd of gewijzigd. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling indien de vertragingen te wijten zijn aan een geweigerde betaling door de uitgever van uw kaart. In geval van levering met onlinebetaling, kan geen bestelling aanvaard of verwerkt worden zonder geldige betaling uit naam van de (geregistreerde) kaarthouder.

Als online betaalmiddelen welke via de beveiligde website van Mollie gebeurt, aanvaarden wij MC/BC & Visa.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

1. Voor elke aankoop van goederen beschikt u over een termijn van 14 kalenderdagen te tellen vanaf de levering of de ophaling, om af te zien van het contract. Tijdens die periode kunt u uw bestelling zonder boete en zonder opgave van reden terugsturen (waarbij de terugzendkosten voor uw rekening zijn). In de loop van de 14 dagen volgend op de terugzending van uw bestelling zullen wij u de totaliteit van de aankoopprijs terugbetalen met inbegrip van de eventuele leveringskosten, voor zover die aangerekend werden, via overschrijving. De Verkoper behoudt zich het recht voor de terugbetaling uit te stellen tot de goederen opnieuw in zijn bezit zijn.

2. Wij raden u aan om de goederen en de verpakking tijdens de termijn waarin het herroepingsrecht geldt voorzichtig te behandelen en de producten niet uit te pakken aangezien de uitoefening van het herroepingsrecht veronderstelt dat de goederen intact zijn. Het herroepingsrecht houdt dus op te bestaan indien de kist met de flessen geopend werd en in die staat niet meer verkoopbaar is, indien de fles ontkurkt werd of indien het etiket of de capsule verwijderd werden. Als u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht vragen wij u om het pakket ofwel terug te sturen naar Wijnhuis Blommaert/Blovan aan de Leupegemstraat 24 te 9700 Oudenaarde of om Wijnhuis Blommaert/Blovan te contacteren via een van de onder artikel 1 vermelde kanalen, om in de mate van het mogelijke de terugzending te organiseren via zijn logistieke partner. De teruggestuurde goederen moeten zich in de oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en vergezeld zijn van alle geleverde toebehoren en alle documenten (aankoopbewijs en bestel- of leveringsbon).

3. Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht, kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen in de onderstaande gevallen:

  • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopsovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft.

Artikel 5 – Prijzen

1. Tijdens de periode van geldigheid die in de offerte staat vermeld worden de prijzen van goederen en/of diensten niet verhoogd, behalve bij prijsaanpassingen die een gevolg zijn van een wijziging in de btw-tarieven.

2. Onze prijzen zijn inclusief alle taksen, belastingen en dienstverlening. U zult dus nooit voor verrassingen komen te staan. We kunnen echter wel beslissen om de leveringskosten aan u door te rekenen (die niet zijn inbegrepen in de op de Internetsite vermelde prijzen). In dat geval laten we u dat weten vóór de bevestiging van uw bestelling.

3. Indien u opteert voor levering aan huis of op kantoor zullen de leveringskosten voor elke individuele bestelling 10 € bedragen voor de bestellingen waarvan het totaalbedrag lager is dan 125 €. Bestellingen voor een bedrag van ten minste 125 € zullen gratis worden geleverd.

4. Wijnhuis Blommaert/Blovan neemt alle redelijke maatregelen om te verzekeren dat de prijzen van de producten correct in het systeem zijn opgenomen. De Internetsite telt echter zeer veel producten zodat het niet onmogelijk is dat bij bepaalde producten op de Internetsite ondanks alle redelijke inspanningen van Wijnhuis Blommaert/Blovan een foute prijs is weergegeven. Wijnhuis Blommaert/Blovan betaalt geen prijsverschillen terug met de tarieven van zijn concurrenten (website of winkel). Wanneer als gevolg van fouten in de gegevensinvoer, drukfouten of rekenfouten, prijzen worden aangekondigd die beduidend lager liggen dan de doorgaans geldende prijzen krijgt de Koper de toepassing van de laagste prijs, behalve in die gevallen waarin die prijs onredelijk zou zijn, dat wil zeggen zonder enig verband met de werkelijke waarde van het bestelde product. In dat laatste geval wordt de bestelling geannuleerd, zelfs indien ze automatisch door de Verkoper is bevestigd. De Koper wordt zo snel mogelijk gewaarschuwd zodat hij indien gewenst een nieuwe bestelling kan doorgeven aan de juiste prijs.

Artikel 6 – Betaling

1. De betalingsmogelijkheden zijn beperkt tot diegene die op onze Internetsite worden aangeboden.

2. Met het oog op de veiligheid van de online-betalingen en van uw persoonlijke gegevens worden de gegevens over de transactie gecodeerd met een SSL-technologie die over het net wordt verstuurd. Om met SSL te betalen hebt u geen speciale software nodig (hiervoor maken wij gebruik van Payment Provider Mollie. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan het ‘slot’ in de statusbalk van uw browser.

3. De overdracht van het risico en van de eigendom vindt plaats op het moment van de levering aan de Koper. De bestelde producten blijven in elk geval eigendom van Wijnhuis Blommaert/Blovan zolang als de bestelling niet volledig door de Koper is betaald. Een levering van bestelde maar niet geheel betaalde producten is uitgesloten.

Artikel 7 – Conformiteit en garantie

1. Wij garanderen dat al onze producten in overeenstemming zijn met uw bestelling en zullen voldoen aan de normale verwachtingen die u rekening houdende met de specificaties van het product mag koesteren. Wij garanderen ook dat onze producten voldoen aan alle op het moment van uw bestelling bestaande wettelijke vereisten.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

1. De leveringen vinden plaats op het leveringsadres dat bij uw bestelling werd medegedeeld. Het door de Koper opgegeven leveringsadres moet zich in België bevinden. Het is aan de Koper om de juistheid van de verstrekte informatie te controleren alvorens de bestelling te bevestigen. De Koper zal aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade die een gevolg is van foute, bedrieglijke of onvolledige informatie.

2. Wij zien erop toe, indien het bestelde product in voorraad is, om te leveren, bij wijze van informatie, binnen 2 werkdagen na de bestelling, dat wil zeggen na het ogenblik van het tot stand komen van het contract, ofwel na ontvangst van de e-mail ter bevestiging.

3. Indien op het door de Koper opgegeven leveringsadres een onthaal of receptie is, kan de levering daar plaatsvinden. In dat geval gaat de termijn van 14 dagen voor herroeping in op het moment van de levering van het pakket aan het onthaal of de receptie op het door de Koper opgegeven leveringsadres.

4. Indien wij niet op tijd kunnen leveren laten wij u dat altijd weten vóór de geplande leveringsdatum. Indien wij u niet op tijd informeren, hebt u het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval betalen wij u terug binnen de 30 dagen volgend op de annulering.

5. De verzending van uw bestelling vindt altijd plaats op ons risico, zodat u zich nooit zorgen moet maken over het eventuele verloren gaan van goederen tijdens het transport. De retourzending van goederen die u binnen de 14 dagen volgend op de aankoop retourneert omdat u ze niet wenst te behouden vindt altijd plaats op uw eigen risico.

6. Het pakket wordt geacht in goede staat geleverd te zijn, tenzij de Koper melding heeft gemaakt van het bestaan van zichtbare schade of zichtbaar verlies van inhoud bij de levering. Indien de door ons geleverde goederen schade opliepen tijdens het transport, of niet overeenstemmen met de artikelen die voorkomen op de bevestigings e-mail of met de artikelen die u besteld hebt, dient u ons dat zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 3 dagen te signaleren. U dient ons de artikelen in kwestie binnen de 14 dagen volgend op de ontvangst terug te sturen. Wij vragen u in dat geval de hele bestelling terug te sturen, met inbegrip van de geleverde goederen die geen schade vertonen.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade in samenhang met een laattijdige levering door de vervoerder of voor een levering die niet heeft plaatsgevonden. Onze aansprakelijkheid zal beperkt blijven tot de waarde van de artikelen waarvan aangetoond is dat de klant ze niet heeft ontvangen.

7. Wijnhuis Blommaert/Blovan kan de ontvangst van het pakket bewijzen met alle mogelijke middelen en meer bepaald een door de vervoerder meegebrachte ondertekende leveringsbon of ook op basis van vermoedens.

8. Omdat wij begaan zijn met de bescherming van onze jongste consumenten en met het naleven van de federale wetgeving, onthouden wij ons van de verkoop van alcoholische dranken (> 0,5 % vol.) aan min-16-jarigen en van sterkedrank (> 22 % vol.) aan min-18-jarigen.

Artikel 9 – Duur

1. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn geldig voor de tijd die nodig is voor de levering van de bestelde goederen en diensten.

Artikel 10 – Overmacht

1. In geval van overmacht zijn wij niet langer gehouden onze verplichtingen ten aanzien van de andere partij na te komen. In dat geval hebben wij het recht, hetzij om onze verbintenissen op te schorten voor zolang de toestand van overmacht aanhoudt, hetzij om uw bestelling definitief te annuleren.

2. Onder overmacht verstaan we elke omstandigheid die onafhankelijk is van onze wil en die ons verhindert, geheel of gedeeltelijk, om onze verplichtingen tegenover u na te komen. Die omstandigheden omvatten onder meer: staking, lockout, arbeidsconflicten, brand, technische voorvallen, energiepannes, verstoringen in de gebruikte netwerken, (telecommunicatie)lijnen of communicatiesystemen en/of de niet-beschikbaarheid van onze Internetsite, het niet of laattijdig plaatsvinden van een levering door leveranciers of andere derden en het ontbreken van een vergunning of toestemming die van de autoriteiten moet worden verkregen.

Artikel 11 – Intellectueel eigendomsrecht

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten die samenhangen met de verstrekte informatie, de communicatie of de andere verklaringen aangaande de producten en/of de Internetsite in handen zijn van Wijnhuis Blommaert/Blovan zijn onderaannemers of andere rechthebbenden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

De Verkoper kan op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan het informaticasysteem van de Koper, die een gevolg zou zijn van het gebruik van de Internetsite. Noch de Verkoper noch zijn filialen kunnen aansprakelijk gehouden worden voor een onderbreking, zelfs tijdelijk, van de dienstverlening op de Internetsite. De Internetsite kan hypertextlinks bevatten naar andere websites waarover de Verkoper geen enkele technische noch inhoudelijke controle uitoefent. De Verkoper kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of andere fouten met betrekking tot de informatie (en meer bepaald de prijzen) die op de Internetsite worden vermeld.

Artikel 13 – Klachtenprocedure

Wij hopen uiteraard altijd dat onze klanten zonder uitzondering voor 100 % tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben vragen wij u niet te aarzelen om ons te contacteren:

  • ofwel schriftelijk op het volgende adres: BVBA Blovan, Leupegemstraat 24, 9700 Oudenaarde
  • ofwel telefonisch op het nummer 055/312088
  • ofwel via e-mail op het mailadres: [email protected]
  • ofwel via het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Wij verbinden er ons toe om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

2. Voor alle contracten met onze klanten, ongeacht hun verblijfplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het aanbod van Wijnhuis Blommaert/Blovan zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische en meer bepaald de rechtbank van Oudenaarde.